Ogłoszenia

Obowiązek ważnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Pliki do pobrania:

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli posesji o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie do Urzędu Miejskiego w Pilźnie lub sołtysa do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LX Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 16 marca 2023 r. o godz. 13:00.

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2023 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Pliki do pobrania:

Komunikat o badaniu sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Obowiązkowym badaniom podlegają m. in:

  • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
  • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
  • Urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
  • Instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
  • Sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
  • Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.
Pliki do pobrania:

Ankieta na temat efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD

W związku z trwającym procesem zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR), Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej ankietyktóra pozwoli pozyskać informacje na temat efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Link do ankiety: https://forms.gle/Bem9d3Bf5pVmEJaP6

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Gmina Pilzno spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.